Zadzwoń do nas +48 68 459 46 05 +48 68 459 46 05
koszyk
Koszyk
Start Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne Warunki Sprzedaży ustalone przez Rotometal Sp. z.o.o z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14.
 2. W rozumieniu OWS przez:
  a) „Sprzedającego” rozumie się Rotometal Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie,
  b) „Kupującego” rozumie się przedsiębiorcę dokonującego zakupu towaru lub zamawiającego usługę u Sprzedającego.
 3. Niniejsze OWS nie dotyczą sprzedaży konsumenckiej

§ 2 Przedmiot umowy i warunki zamówienia

 1.  Przedmiotem umowy są produkty wytworzone przez Rotometal Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie oraz wykonane przez Sprzedającego usługi na rzecz Kupującego.
 • Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży lub wykonania usługi przez Sprzedającego jest zamówienie złożone przez Kupującego poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@rotometal.pl.
 • Kupujący, każdorazowo przy składaniu zamówienia jest zobowiązany uwzględnić:
 • nazwę produktu oraz jego ilość,
 • parametry techniczne i jakościowe produktu (w przypadku produkcji towaru na specjalne zamówienie Klienta),
 • informację dotyczącą formy odbioru towaru – osobiście lub wysyłka,
 • w przypadku żądania wysyłki towaru na adres Kupującego, należy wskazać:
 • dokładny adres dostawy, czy towar ma zostać ubezpieczony, z tym zastrzeżeniem, że brak wskazania przez Kupującego żądania ubezpieczenia towaru oznacza, że nie będzie on ubezpieczony na czas transportu, wybór firmy transportowej, z tym zastrzeżeniem, że niewskazanie firmy transportowej skutkować będzie wyborem firmy transportowej przez Sprzedającego, żądanie niestandardowego opakowania towaru, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie koszty opakowania towaru ponad przyjęty przez Sprzedającego standard ponosi Kupujący. Pod pojęciem standardowego opakowania rozumie się opakowanie towaru w drewniane skrzynki, w przypadku większej ilości towaru skrzynki dodatkowo pakowane są na paletę.4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją warunków OWS.

§ 3 Obowiązki Kupującego

Kupujący ma obowiązek w okresie do 6 miesięcy poinformować Sprzedającego na adres biuro@rotometal.pl o konieczności zwrotu jego towaru (np. przesłanych wzorów). Po upływie 6 miesięcy Sprzedający ma prawo do ich zniszczenia bez konieczności dodatkowego informowania Kupującego o tym fakcie.

§ 4 Obowiązki Sprzedawcy

Do obowiązków Sprzedawcy należy:
1) informowanie Kupującego o łącznym koszcie zamówienia,
2) informowanie o stanie zamówienia, przy każdorazowym wezwaniu go przez Kupującego do udzielenia takiej informacji,
3) wytworzenia produktów i wykonania usług wedle swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia.

§ 5 Warunki płatności

1. Kupujący, składając zamówienie, wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu oraz na przesłanie faktury VAT na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
2. Termin płatności za zamówienie zostanie ustalony przez strony i wskazany w fakturze VAT.
3. W przypadku opóźnienia w płatności faktury VAT, Sprzedający będzie uprawniony do żądania od Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie.
4. W przypadku jeżeli Kupujący zalega z płatnościami za co najmniej dwie faktury VAT, Sprzedający po bezskutecznym wyznaczeniu 2 – tygodniowego terminu do uregulowania należności, ma prawo do wstrzymania wydania wyprodukowanego towaru lub produktów na których była wykonywana usługa Kupującemu do dnia zapłaty i przechowywania go na koszt Kupującego wedle zasad określonych w § 3 pkt 2 lub ma prawo odstąpić od umowy.

§ 6 Dostawa

1. Zasadą jest, że Kupujący dokonuje odbioru towaru z siedziby Sprzedającego na własny koszt i ryzyko. Wszelkie odstępstwa od powyższej zasady wymagają uwzględnienia w zamówieniu, które szczegółowo określa § 2 pkt 3.
2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, którakolwiek ze stron żądałaby zmiany terminu dostawy/wysyłki towaru, to może on nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej.
3. Sprzedawca nie odpowiada za przekroczenie terminu dostawy towaru, w szczególności jeżeli nastąpiło ono nie z jego winy ale w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych, niezawinionych okoliczności, np. siły wyższej, przerwy w ruchu zakładu w związku za awarią techniczną, której nie można było natychmiast usunąć, nieterminowym dostarczeniem materiałów, wzorów, narzędzi, do czego zobowiązany był Kupujący.
4. Wydanie towaru następuję z chwilą wydania go przewoźnikowi. Wraz z wydaniem rzeczy Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 7 Rękojmia

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy.

§ 8 Gwarancje

1. Sprzedający udziela 12- miesięcznej gwarancji, w tym na sleevy aluminiowe, pod warunkiem zachowania następujących parametrów pracy narzędzia:
• Poziom ciśnienia sprężonego powietrza 6-8 Bar,
• Objętość sprężonego powietrza powyżej 12 l/s.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru z przez Kupującego z siedziby Sprzedawcy lud od dnia przekazania przez Sprzedającego towaru firmie transportowej.
3. Zgłoszenie Sprzedawcy towaru w ramach gwarancji następuję poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@rotometal.pl.
4. Wraz ze zgłoszeniem towaru w ramach gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do przesłania towaru do siedziby Sprzedawcy.
5. Koszt transportu towaru zgłoszonego w ramach gwarancji ponosi Kupujący, w przypadku uznania gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się pokryć zwykłe koszty poniesione przez Kupującego
w związku z dostarczeniem towaru do siedziby Sprzedawcy (koszty przesyłki pocztowej, koszty kuriera).
6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się wyłącznie do naprawy towaru lub wymiany na nowy towar. Wybór pomiędzy naprawą, a wymianą przysługuje wyłącznie Sprzedającemu.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku gdy Kupujący:
a) niewłaściwie eksploatuje towar,
b) niewłaściwie instaluje towar,
c) umieszcza towar w maszynie, która poprzez swoje nieprawidłowe działanie uszkadza go,
d) powierza pracę na maszynie z użyciem zakupionego towaru swojemu pracownikowi, który poprzez swoje błędne działanie uszkadza towar,
e) naprawia towar na własną rękę,
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wad towaru oraz za utracone z tego tytułu korzyści.
9. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do rzeczywistej wartości towaru.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany OWS, jak również dodatkowe uzgodnienia, wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
2. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującym prawem zarówno procesowym jak również materialnym dla rozstrzygania sporów w zakresie realizacji zamówienia będzie prawo polskie, natomiast właściwość miejscową sądu określa siedziba Rotometal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rotometal Sp. z o.o.

Jana III Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
Polska

Lub napisz

Realizacja montownia.com
+48 68 459 46 05